Zoek

6.04 (Gedeeltelijke) kwijtschelding van kosten

De school kan wel kwijtschelding verlenen.
De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage op schriftelijk verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger indien:

  • het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm;
  • op de wettelijke vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;
  • ook de Stichting Leergeld Eindhoven voor de betreffende leerling een bijdrage beschikbaar stelt.

Terug naar het overzicht